Don't have an account? Please register here.
 
 • Architectural Acoustics

Wenger


 • พื้นฐานการออกแบบห้องประชุม (Auditorium Design)

 •      
   

  หลักเกณฑ์ในการออกแบบห้องให้มีการรับฟังเสียงที่ดี
           ได้แก่ การขจัดปัญหาเกี่ยวกับเสียงที่ไม่ต้องการออกไปการเพิ่มหรือลดระดับเสียงในห้องและการเลือกใช้รูปแบบและทรงของห้อง

  ที่เหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบห้องประชุมที่มีการรับฟังเสียงที่ดี สิ่งที่จะนำไปสู่การออกแบบห้องประชุมที่มีการรับฟังเสียงที่ดี คือ
            1.  ขนาดของห้องประชุม (Capacities)
            2.  รูปแบบของห้องประชุม (Auditorium Shapes)
            3.  รูปแบบเวทีห้องประชุม (Stage Types)

   

     
       
       
       
         

   

   

       
   

  1. ขนาดของห้องประชุม (Capacities)

           ขนาดความจุของผู้เข้าชมในห้องประชุม โดยทั่วไปจะเรียกความจุเป็นจำนวนคนหรือจำนวนที่นั่ง เช่น ห้องประชุมขนาด 2000 ที่นั่งหรือ ห้องประชุมขนาดจุคนได้ 450 คน ขนาดของห้องประชุมแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ขึ้นอยู่กับจำนวนคนเป็นหลัก ส่วนประโยชน์ใช้สอยอาจแตกต่างกันบ้าง ดังต่อไปนี้
            1.1  ห้องประชุมขนาดเล็ก    ขนาด 35 – 750 คน
            1.2  ห้องประชุมขนาดกลาง ขนาด 750 -2000 คน
            1.3  ห้องประชุมขนาดใหญ่  ขนาด 2000 คนขึ้นไป

   

     
       
       
       
         

   

   

       
    2. รูปแบบห้องประชุม (Auditorium Shape)                

            รูปแบบห้องประชุมมีหลายลักษณะตามแต่สถาปนิกจะออกแบบในรูปแบบใด เช่น
            2.1  แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular floor shape)
            2.2  แบบรูปพัด (Fan shape)
            2.3  แบบรูปเกือกม้า (House shoe, ellipse floor shape)
            2.4  แบบรูปวงกลม (Form circular floor shape)2.5  แบบรูปอิสระ (Free form shape, or irregular form)

   

     
       
       
       
         

   

   

       
   

  2.1 รูปแบบห้องประชุมแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า
         การออกแบบห้องที่มีผนังคู่ขนานกันไปหากเป็นที่แคบ จะมีปรากฏการณ์ของเสียงวิ่งกลับไปมาในห้อง (Sound Flutter) ดังนั้นการแก้ไขปัญหาห้องรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแคบๆ จึงต้องทำให้ผนังทั้งสองด้านเอนออก (Tilt) จากกันบ้างนอกจากนี้สัดส่วนของห้องที่เหมาะสมที่สุดในการรับฟังเสียงที่ดี ต้องไม่แคบเกินไปและไม่กว้างเกินไป สัดส่วนของ

  ผนังห้อง กว้าง : ยาว เป็น 1:1.2 ความยาวของห้องที่รับฟังเสียงที่ดีได้ ต้องไม่เกิน 2 เท่าของความกว้าง

   

   

   

  รูปแบบห้องประชุมสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ที่มา:  Marshall Long, Architectural Acoustics, (Elsevier Academic Press, 1988) p.27.

     
       
       
       
         

   

   

       
   

  2.2 รูปแบบห้องประชุมแบบรูปพัด
         ลักษณะของห้องประชุมรูปแบบนี้ เหมาะสำหรับใช้เพื่อชมการแสดง มากกว่าการรับฟังเสียงดนตรีหรือเป็นรูปแบบ

  ของ Concert Hall เพราะเสียงดนตรีที่มีความถี่สูงจะไม่กระจายเสียงไปด้านข้างทั่วห้องประชุมเนื่องจากคลื่นเสียงของ

  ความถี่สูงนี้จะมีขนาดเล็กเดินทางเป็นทิศทางตรง ไม่กระจายออกไปทางกว้างเช่น เสียงของไวโอลิน ฉิ่ง

  หรือ Cow Bell ส่วนคลื่นเสียงของความถี่ต่ำมีขนาดใหญ่จะกระจายออกได้มากทั่วห้องเช่น เสียงเบส
         เพราะฉะนั้นผู้ที่นั่งอยู่กลางห้องประชุมเท่านั้นที่จะได้ยินและรับฟังเสียงสูง เช่น เสียงของไวโอลินได้ชัดเจนส่วนผู้ที่

  อยู่บริเวณสองข้าง ของห้องจะได้ยินเสียงน้อยลงไปมากส่วนการชมการแสดงผู้ชมที่นั่งด้านหลังก็จะขยับเข้าใกล้เวทีการ

  แสดงกระจายออกไปทางด้านข้างทำให้ สามารถชมการแสดงได้ชัดเจนขึ้น

   

   

   

  รูปแบบห้องประชุมรูปพัด

  ที่มา: Marshall Long, Architectural Acoustics, (Elsevier Academic Press, 1988:26)


     
       
       
       
         

   

   

       
   

  2.3 รูปแบบห้องประชุมแบบรูปเกือกม้า
         เป็นรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับรูปทรงกลม โดยขยายด้านสกัดของเหลี่ยมออกไปให้เป็นโค้ง ส่วนใหญ่รูปแบบนี้มักจะสอดคล้องไปตามรูปทรง (Mass) ของที่ว่าง (Space) ของห้องประชุมนั้นมากกว่า ลักษณะรูปแบบอาจ

  จะไปทาง Rectangular Shape หรือ Fan Shape นั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งเวที

  เพราะฉะนั้น การออกแบบห้องประชุมรูปทรงนี้ต้องออกแบบรูปทรงเวทีพร้อมกันไปด้วย หากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการฉายภาพยนตร์ คนดูด้านข้างก็จะไม่สามารถแลเห็นได้อย่างชัดเจน หากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการฉายภาพยนตร์ คนดูด้านข้างก็จะไม่สามารถแลเห็นได้อย่างชัดเจน ปัญหาด้านเสียงก็จะต้องแก้ไขปัญหาของการรวมตัวของเสียง (Sound Foci) อันเนื่องมาจากผนังที่โค้งเว้าเข้า (Concave)

   

   

   

  รูปแบบห้องประชุมทรงเกือกม้า
  ที่มา :  Marshall Long, Architectural Acoustics, (Elsevier Academic Press, 1988:24)


     
       
       
       
         

   

   

   

       
   
  2.4 รูปแบบห้องประชุมแบบรูปวงกลม
         รูปทรงวงกลมของห้องประชุมประเภทนี้ เหมาะสำหรับการชกมวย หรือการแข่งขันกีฬา เช่นบาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล มากกว่าการแสดงละครหรือดนตรี สิ่งที่ควรระวังในการออกแบบห้องประชุมประเภทนี้ คือ การเกิดเสียงสะท้อนรวมกัน (Sound Foci) ขึ้นได้

   

   

   

  ที่มา: Michel Barron, Auditorium Acoustics and Architectural Design,
  (E & FN Spon, and imprint of Chapman & Hall, 1933:100)

     
       
       
       
         

   

   

       
   

  2.5 รูปแบบห้องประชุมอิสระ

         การออกแบบห้องประชุมรูปแบบอิสระนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการเน้นรูปลักษณะเป็นหลัก ประโยชน์ใช้สอยตามใบกำกับรูปลักษณะนั้นๆ การเลือกรูปแบบต้องระมัดระวังเรื่องของจุดเสียงดับ (Dead Spot) จุดสะท้อนรวมตัวของเสียง (Sound Foci) ด้วย การใช้งานคงจะเน้นให้ดีในเรื่องของเสียงคงจะไม่ได้

   

     
       
       
       
         

   

   

       
    3.รูปแบบเวทีห้องประชุม (Stage Types)       
            ตำแหน่งและรูปแบบเวทีมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบห้องประชุมทั่วๆ ไป รูปแบบเวทีสามารถแบ่งได้ดังนี้ คือ
            3.1  End Stage
            3.2  Open Stage
            3.3  Central Stage or Island Stage or Arena Stage
            3.4  Adaptable Stage

   

     
       
       
       
         

   

   

       
   

  3.1 End Stage (เวทีปลายห้อง)

        เป็นรูปแบบของเวทีในห้องประชุมทั่วๆไป คืออยู่ทางปลายด้านหนึ่งของรูปทรงห้องประชุม เป็นรูปทรงที่เหมาะที่สุดและสามารถควบคุมการดูและการรับฟังของผู้ชมได้ง่าย ควบคุมดเสียงได้ดีเหมาะสำหรับการชมดนตรี การแสดง และการปาฐกถา

   

   

   

  รูปเวทีปลายห้อง
  ที่มา: Michel Barron, Auditorium Acoustics and Architectural Design,
  (E & FN Spon, and imprint of Chapman & Hall, 1933:2)

     
       
       
       
         

   

   

       
   
  3.2 Open Stage (เวทีเปิด)
         เป็นเวทีที่เน้นการชมการแสดงมากกว่าการฟัง เช่น ใช้เดินแฟชั่นโชว์ ฯลฯ การควบคุมเสียงกระทำได้ยาก แต่การแสดงนั้นผู้ชมและผู้แสดงมีโอกาสได้สัมผัสใกล้ชิดมากขึ้น

   

   

   

  เวทีเปิด
  ที่มา: Michel Barron, Auditorium Acoustics and Architectural Design,
  (E & FN Spon, and imprint of Chapman & Hall, 1933:2)

     
       
       
       
         

   

   

       
   
  3.3 Arena Stageหรือ Central Stage หรือ Island Stage
        เหมาะสำหรับการแสดงต่างๆ ที่มองดูรอบตัวการแสดง รวมทั้งรายการชกมวยแต่ไม่เหมาะสำหรับการให้เสียงที่ดี พื้นที่ทุกด้านของเวทีนี้เปิดสู่ผู้ชมทั้งหมดทุกด้าน การกระจายเสียงจะคำนึงถึงการกระจายเสียงที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดเสียงโดยตรงเป็นหลักมากกว่าการสะท้อน เพราะมีพื้นที่ของการสะท้อนเสียงน้อย

   

   

   

  เวทีอารีนา ( ARENA STAGE )
  ที่มา: Michel Barron, Auditorium Acoustics and Architectural Design,
  (E & FN Spon, and imprint of Chapman & Hall, 1933:2)

     
       
       
       
         

   

   

       
   
  3.4 Adaptable Stage เวทีปรับได้
        เป็นเวทีที่สามารถปรับได้และดัดแปลงรูปทรงได้ตามความจำเป็นของงาน และจุดประสงค์ของประโยชน์ใช้สอยที่ต่างกัน การควบคุมเพื่อให้ได้รับฟังเสียงได้ดีกระทำได้ยากมาก เวทีประเภทนี้โดยมากเป็นเวทีเอนกประสงค์ เช่น เวทีห้องประชุมประจำโรงเรียน ซึ่งใช้สำหรับเล่นกีฬา ประชุม แสดงละคร และการแสดงดนตรี ฯลฯ

   

   

  เวทีปรับได้ ( ADAPTABLE  STAGE )
  ที่มา: Michel Barron, Auditorium Acoustics and Architectural Design,
  (E & FN Spon, and imprint of Chapman & Hall, 1933:2)


     
       
       
       
         

   

   

   

  Tel.: 02-910-7055 , 080-598-2656
  Our Clients

  PTT Amnuay Silpa Aonang Villa Resort Airports Of Thailand Public Company Limited PTT Asahi The Bangchak Petroleum DTAC King Power - Pullman Hotels And Resorts Music Auditorium College of Music Hall Thailand Philharmonic Orchestra Royal Paragon Hall Music Campus for General Public Mahidol University The Church of Christ in Thailand PTT Phenol PTT RM PTT Utility Settrade Suan Sunandha Rajabhat University Metropolitan Waterworks Authorty College of Music Mahidol University Faculty of Architecture Faculty of Commerce And Accountancy Thammasat University Bangkok Liberty Christ Ministry of Foreign Affairs Kingdom of Thailand


  Copyright @ 2012 :: Maple Integration Co.,Ltd
  .   Admin   CheckEmail