Don't have an account? Please register here.
 
 • Architectural Acoustics

Wenger


ขั้นการสูญเสียการส่งผ่านเสียง (Sound Transmission Class, STC)
 • ขั้นการสูญเสียการส่งผ่านเสียง (Sound Transmission Class, STC)

 •      
   

            การสูญเสียการส่งผ่านเสียงหรือ TL เป็นการกำหนดการส่งผ่านเสียงในแต่ละความถี่ของวัสดุที่ทดสอบ ซึ่งบางวัสดุมีความสามารถในการป้องกันเสียงที่ส่งผ่านในความถี่ที่แตกต่างกัน การหาค่าเฉลี่ยรวมของการส่งผ่านเสียงในแต่ละความถี่ในบางครั้งจะได้ค่าที่คลาดเคลื่อนจากค่าเฉลี่ยสูง ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดค่าการวัดค่าการส่งผ่านเสียงให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงจริงที่สามาถนำมาใช้งานได้แม่นยำกว่า ค่านั้นคือค่า Sound Transmission Class (STC) โดยค่า STC เป็นการนำค่าการสูญเสียงการส่งผ่านเสียง TL มาพล็อตลงในกราฟคอนทัวร์ของ STC ดังแผนภูมิ

   

     
       
       
       
         

   

   

   

       
   

            เปรียบเทียบระหว่างวัสดุ A ซึ่งมีค่าเฉลี่ย TL=40dB ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของวัสดุ B ซึ่งมีค่าเฉลี่ย TL=41dB แต่จากแผนภูมิที่ 2.3 จะเห็นได้ว่าค่าการสูญเสียส่งผ่านเสียงของวัสดุ B ที่ความถี่ประมาณ 1,000 Hzมีค่าน้อยมากๆ หากนำค่าเฉลี่ย TL=41dB ของวัสดุ B ไปออกแบบ ก็อาจจะเกิดปัญหาภายหลัง แต่เมื่อนำมาพล็อตลงกราฟในแผนภูมิที่ 2.3 แล้ว ค่าเฉลี่ยSTC ของวัสดุ A จะมีค่า STC=42 ในขณะที่วัสดุ B จะมีค่าเฉลี่ย STC=33 เท่านั้น ดังนั้นในการนำค่าการสูญเสียการส่งผ่านเสียงไปใช้ในการคำนวณ หรือออกแบบ จึงนิยมใช้ค่า STC มากกว่า

   

     
       
       
       
         

   

   

   

       
   

            

   

  แผนภูมิ ค่าการสูญเสียการส่งผ่านเสียง (STC) เปรียบเทียบระหว่างวัสดุ A กับวัสดุ B

  ที่มา: M.David Egan, Architectural Acoustics, (McGraw-Hill, Inc., 1988:199)
     
       
       
       
         

   

   

   

   

       
   

            ขั้นการสูญเสียการส่งผ่านเสียงเป็นค่าที่แสดงการยอมให้เสียงผ่านได้ของระบบเปลือกอาคารชนิดต่างการศึกษาครั้งนี้จะพิจารณา
  ระบบเปลือกอาคารเฉพาะในส่วนของผนังระบบเปลือกอาคารในส่วนของผนังแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ
                           1. ผนังทึบชั้นเดียว (Single Homogeneous Wall) เช่น ผนังไม้, ผนังก่ออิฐ, ผนังคอนกรีตบล็อก ฯลฯ ขั้นการสูญเสียการส่งผ่านเสียง (STC) ของผนังทึบชั้นเดียวจะขึ้นกับมวลอาจมีค่าถึง 70 ผนังที่มีมวลหนักจะสาม        ารถกันเสียงได้มากกว่าผนังที่มีมวลเบา ค่า STC ของผนังทึบชั้นเดียวจะได้จากการคำนวณหรือจากห้องทดลองของ Ceder Knolls, Geiger and Hamme, Riverbank, etc จากหนังสืออ้างอิงของ Egan, M. David
                           2.  ผนังสองชั้นมีช่องว่างอากาศ (Cavity Wall) เมื่อได้ประโยชน์จากระบบผนังทึบแล้วได้มีการศึกษาถึงระบบผนังที่มีช่องว่างอากาศ เช่น กระจกสองชั้น ผนังก่ออิฐสองชั้น ผนังยิบซั่มหรือไม้อัดสองชั้นที่ประกอบด้วยโครงสร้างไม้-เหล็ก ช่องว่างอากาศภายในมีคุณประโยชน์ในการดูดซับเสียง โดยเสียงรบกวนที่กระทบกับพื้นผิว    ผนังจะสะท้อนกลับไปมาภายในช่องว่างอากาศทำให้ความเข้มเสียงที่ส่งผ่านผนังนั้นลดลง โดยทั่วไปผนังที่มีช่องว่างอากาศจะทำให้โครงสร้างอาคารสามารถกันเสียงเพิ่มขึ้นอีก 3-6 เดซิเบล (Stein, B; and Reynolds, J.S, 1992: 1387)
                          3. ผนังผสม (Composite Wall) หมายถึง ผนัง พื้น ฝ้าเพดาน ที่มีองค์ประกอบเป็นวัสดุสองชนิดขึ้นไป ผนังผสมสร้างด้วยเหตุผลทางด้านการใช้งาน เช่น การระบายอากาศ การดูวิว แสงสว่าง ฯลฯ โดยทั่วไปโครงสร้างผสมจะประกอบด้วย ประตู หน้าต่าง และช่องแสง ค่าการสูญเสียการส่งผ่านเสียงรวมของผนังคำนวณได้จากค่าสัมประสิทธิ์ค่าความเป็นฉนวนเฉลี่ยของผนัง (Sound Transmission Coefficient, α) ผนังผสมเป็นสาเหตุทำให้คุณสมบัติความเป็นฉนวนกันเสียงของผนังลดลงเมื่อเทียบกับผนังทึบ 
                          4. ผนังกรณีที่เปิดช่องเปิด เช่น เปิดประตู หน้าต่าง หรือช่องแสง เพื่อการระบายอากาศหรือเพื่อรับแสงสว่าง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เสียงรบกวนจากภายนอกเข้าสู่ภายในห้องประชุม ถ้าหากพื้นที่ช่องเปิดยิ่งมากทำให้ค่าความเป็นฉนวนกั้นเสียงของระบบเปลือกอาคารลดลง
                  การรั่วซึมของเสียง (Sound Leaks) จากระบบผนัง เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการป้องกันเสียงรบกวน             จากสภาพแวดล้อมภายนอกห้องประชุม เนื่องจากเสียงภายนอกได้รั่วซึมเข้าภายในห้องประชุมทำให้ระดับเสียงภายในห้องเพิ่มขึ้น การรั่วไหลของเสียงจะเกิดขึ้นเพียงแต่ผนังมีรอยแตกร้าวที่ประมาณ 1/32” เช่น รอยต่อระหว่างวงกบกับประตู หรือหน้าต่างกับผนัง (Miller and Montone, 1978: 55) นอกจากนี้ การรั่วซึมของเสียงผ่านรอยต่อระหว่างโครงสร้างอาคาร เช่น ระหว่างผนังกับพื้น ผนังกับฝ้าเพดาน โดยเฉพาะผนังที่มีมวลน้อยการรั่วซึมของเสียงจะเกิดได้มากกว่าผนังที่มีมวลมาก ดังนั้น ควรมีการขยายจุดต่อต่างๆ และหาวิธีป้องกันการรั่วซึมของเสียงด้วยวัสดุที่ประยุกต์จากฉนวน

   

     
       
       
       
         

   

   

   

   

   

   

   

  Tel.: 02-910-7055 , 080-598-2656
  Our Clients

  PTT Amnuay Silpa Aonang Villa Resort Airports Of Thailand Public Company Limited PTT Asahi The Bangchak Petroleum DTAC King Power - Pullman Hotels And Resorts Music Auditorium College of Music Hall Thailand Philharmonic Orchestra Royal Paragon Hall Music Campus for General Public Mahidol University The Church of Christ in Thailand PTT Phenol PTT RM PTT Utility Settrade Suan Sunandha Rajabhat University Metropolitan Waterworks Authorty College of Music Mahidol University Faculty of Architecture Faculty of Commerce And Accountancy Thammasat University Bangkok Liberty Christ Ministry of Foreign Affairs Kingdom of Thailand


  Copyright @ 2012 :: Maple Integration Co.,Ltd
  .   Admin   CheckEmail