Don't have an account? Please register here.
 
 • Architectural Acoustics

Wenger


ความเข้มของเสียง (Intensity  of Sound)
 • ความเข้มของเสียง

 •      
   

            ความเข้มของเสียง  (Intensity  of Sound)
                     เสียงมีคุณสมบัติหรือลักษณะ (Characteristics)  ที่สำคัญอยู่ 3 ประการคือ

  1. ความเข้มของเสียง (Intensity)
  2. เสียงสูงต่ำ(Pitch)
  3. คุณภาพของเสียง (Tone Quality)

                     ก่อนที่จะกล่าวถึงความเข้มของเสียง  เราควรรู้เกี่ยวกับ รูปร่างของเสียงหรือรูปร่างลักษณะของคลื่น (Wave form)  ของเสียงก่อน
  รูปร่างของคลื่นเสียงที่เกิดจากเครื่องมือและเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ดังตัวอย่าง 3  ตัวอย่าง อันเกิดจาก ซ่อมเสียง (Tuning fork)  ไวโอลิน (Violin)  และ โอโบร์ (Oboe)  ในความถี่ที่เท่ากัน มีลักษณะดังนี้

   

   

     
       
       
       
         

   

   

   

       
   

   

  รูปภาพรูปร่างของคลื่นเสียง ( Wave forms) องอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องดนตรี 3 ชิ้น ในความถี่ และความดันอากาศที่เท่ากัน

   

     
       
       
       
         

   

   

   

       
   

  ดังนี้ได้เห็นแล้วว่าคลื่นเสียงอันเกิดจากเครื่องดนตรีจะมีพลังทนของเสียงมาก และมากกว่าเสียงของมนุษย์  เสียงที่มีความดังมาก เป็นเสียงที่มีพลังงานมาก  เรียกว่าเสียงมีความถี่เข้มมาก  สังเกตได้จากความถี่ของเสียงตามหลักกระทรวงวิทยาศาสตร์  การวัดความดังโดยอาศัยการวัดพลังงานต่อปริมาตรของอากาศ (หรือ วัตถุอย่างอื่น ๆ) ที่เสียงนั้นผ่านไป  หรืออีกนัยหนึ่งคลื่นเสียงเป็นพลังงานที่ผ่านเข้าไปในสสาร  พลังงานนี้มีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt) เหมือนเช่นไฟฟ้า  แต่วัตต์ในวิชาเสียงจะมากเกินไป  จึงมักจะใช้เศษหนึ่งส่วนล้านของวัตต์ 1/100,000 x 1 x 10-6 หรือไมโครวัตต์ (Micro-Watt)  เป็นเกณฑ์ 1 ไมโครวัตต์ จึงมีค่าเป็น  10-6  จูนต่อ 1 วินาที หรือ 10 เฮิร์ตต่อวินาที

                     ความเข็มของเสียงตามหลักวิชาฟิสิกส์อาจกล่าวได้ว่าเป็นพลังงานต่อวินาทีหรือกำลัง (คิดเป็นไมโครวัตต์) ที่ผ่านเข้ามาในเนื้อที่ตั้งฉาก 1 ตารางเซนติเมตร  โดยทั่วไปจะมีหน่วยวัดเป็นวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร (Watt/Cm2) สามารถเขียนสมการของความเข้มของเสียงได้ว่า

   

   

   

   

   

   

     
       
       
       
         

   

   

   

   

       
   

  หากต้องการเปรียบเทียบกำลังของเสียง เราสามารถยกตัวอย่างให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้ว กำลังของเสียงของผู้พูดในห้องประชุมใหญ่จะมีความแรงหรือพลังงานประมาณ 25 ถึง 50 ไมโครวัตต์ ถ้าต้องการให้มีกำลังเท่ากับ 1 แรงม้า จะต้องใช้ผู้พูดถึง 15 ล้านคนทีเดียว เพราะฉะนั้นในทางกลับกันหากใส่เครื่องขยายเสียงและมีลำโพงที่มีกำลัง 50 ไมโครวัตต์ เราจะได้ยินเสียงทั้งห้องประชุมใหญ่
                     การวัดระดับความเข้มของเสียง จะมีค่าเป็นเบล (Bel) แต่เพื่อความสะดวกในการใช้วัด จึงได้มีการเปลี่ยนจากเบลเป็นเดซิเบล (Decibel) ซึ่งมีค่า 1 เบลเท่ากับ 10 เดซิเบล เขียนตัวย่อเป็น dB ขอให้สังเกตตัวอักษร “บี” เป็นตัวใหญ่เพื่อเป็นเกียรติแก่อเล็กซานเดอร์ กราแฮมเบล (Alexander Graham Bell) ผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นเป็นคนแรกของโลก

  ระดับความเข้มงวดของเสียงที่น้อยที่สุดที่ประสาทหูของคนเราจะรับรู้ได้จะมีค่าเป็น 0 เดซิเบล และระดับความเข้มมากที่สุดที่หูของคนจะรับฟังได้ โดยไม่เป็นอันตรายมีค่าเป็น 120 เดซิเบล เดซิเบลนี้เป็นหน่วยวัดปริมาตรของอัตราส่วนของพลังงานสองชนิด คือ ความเข้มของเสียง (Intensity) กับความดันของเสียง (Sound Pressure) อุปกรณ์ที่ใช้วัดเรียกว่า เครื่องวัดระดับความเข้มของเสียง (Sound-Level Meter) มีหน่วยเป็นเบลหรือเดซิเบลหรือวัตต์ต่อวินาที อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยไมโครโฟน และอุปกรณ์อื่นที่อาจวัดความเข้มของเสียงได้โดยตรง โดยทำหน้าที่ไปเปลี่ยนพลังงานเสียงเป็นพลังงานไฟฟ้า ถ้าค่าของความเข้มของเสียงเท่ากับ Io วัตต์ต่อตารางเซนติเมตร ห้องที่มีอุณหภูมิปกติจะมีค่ามาตรฐานเป็น 10 -16 วัตต์ต่อตารางเซนติเมตร และมีความดันของเสียง 0.0002 ไดน(Dyne) ต่อตารางเซนติเมตร

   

   

   

   

   

     
       
       
       
         

   

   

   

   

   

  Tel.: 02-910-7055 , 080-598-2656
  Our Clients

  PTT Amnuay Silpa Aonang Villa Resort Airports Of Thailand Public Company Limited PTT Asahi The Bangchak Petroleum DTAC King Power - Pullman Hotels And Resorts Music Auditorium College of Music Hall Thailand Philharmonic Orchestra Royal Paragon Hall Music Campus for General Public Mahidol University The Church of Christ in Thailand PTT Phenol PTT RM PTT Utility Settrade Suan Sunandha Rajabhat University Metropolitan Waterworks Authorty College of Music Mahidol University Faculty of Architecture Faculty of Commerce And Accountancy Thammasat University Bangkok Liberty Christ Ministry of Foreign Affairs Kingdom of Thailand


  Copyright @ 2012 :: Maple Integration Co.,Ltd
  .   Admin   CheckEmail