Don't have an account? Please register here.
 
 • Architectural Acoustics

Wenger


กรณีศึกษาปัญหาเสียงรบกวนอาคารข้างเคียง
 • Case Study

 •      
   

  กรณีศึกษาปัญหาเสียงรบกวนอาคารข้างเคียง
  และปัญหาเสียงก้องภายในห้องประชุมสำหรับห้องประชุมสำหรับฝึกอบรมและสัมมนา

  สาเหตุ และที่มา
            ปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากเสียงจากห้องประชุมไปรบกวนอาคารที่พักอาศัยซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 30-40 เมตร ซึ่งทำให้ผู้พักอาศัยร้องเรียน ดังนั้นเจ้าของพื้นที่ห้องประชุมจึงร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาที่พบ
     
       
       
       
         

   

   

   

       
    แปลนห้องประชุมและข้อมูลพื้นที่ห้องประชุม

   

  กว้าง 11.0 ม. พื้นผิวทั้งหมด 711.2 m2
  ยาว 21.8 ม. พื้นผิวพื้น 240.1 m2
  สูง 5.3 ม. พื้นผิวผนัง 4 ด้าน 344.7 m2
  ปริมาตร 1234.0 ลบ.ม. พื้นผิวฝ้า เพดาน 240.1 m2

     
       
       
       
         

   

   

   

       
    1. วิเคราะห์ปัญหาเรื่องความไม่เหมาะสมของค่าความก้องภายในห้องประชุม
  • วัสดุส่วนใหญ่ภายซึ่งกรุผนังภายในห้องนั้น เป็นวัสดุซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงต่ำ จึงทำให้เมื่อเสียงเดินทางมากระทบแล้วเกิดการสะท้อน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดค่าความก้องมากกว่าที่ควรจะเป็น
  • เพราะสัดส่วนความกว้างต่อความยาวของห้องมากเกินไป อาจเป็นสาเหตุเสียงจากผู้ที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดและปลายแหล่งกำเนิดเสียงได้ยินในระดับที่ไม่เท่ากัน อีกทั้งยังมีเสียงสะท้อนจากพื้นผิวภายห้องที่เดินทางมาช้าจนทำให้ความชัดเจนในการได้ยินลดลง
  • คุณภาพเสียงภายในห้องไม่เหมาะสมจึงทำให้เมื่อยล้าในการรับฟังได้ง่ายกว่าที่ควรจะเป็น

  • จากข้อมูลที่ได้เมื่อนำมาคำนวณหาค่า RT60 โดยคำนวณจากค่าสัมประสิทธิ์ (Alfa) ของวัสดุภายในห้อง ปรากฏตามข้อมูลดังต่อไปนี้
  f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
  สัมประสิทธิ์วัสดุพื้น 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01
  Alfa พื้น 2.40 2.40 2.40 4.80 4.80 2.40
  สัมประสิทธิ์วัสดุผนัง 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05
  Alfa ผนัง 4.48 5.17 6.89 9.65 13.79 17.23
  สัมประสิทธิ์วัสดุฝ้าเพดาน 0.10 0.08 0.05 0.03 0.03 0.03
  Alfa เพดาน 24.01 19.21 12.00 7.20 7.20 7.20
  สัมประสิทธิ์ของ Alfa total 30.89 26.78 21.30 21.65 25.79 26.84
  Alfa เฉลี่ย 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04
               
  RT60 6.43 7.42 9.33 9.17 7.70 7.40
  Alfa media 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04

  ค่า RT60 ที่คำนวณได้นั้นสูงกว่าค่ามาตรฐานมากเมื่อเทียบกันในแต่ละค่าความที่ เนื่องจาก ค่า RT60 ที่ต้องการนั้น พบว่าค่าที่ RT60 ที่เหมาะสมสำหรับห้องประชุมและจัดสัมมนา มีเกณฑ์ที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 0.70-1.10 m/s

  ที่มา: Cavanaugh, William J; and Wikes, Joseph A, Acrhitectural Acoustics: Principles and Practice (New York: John Wiley & Sons, 1998:156)

  การคำนวณโดยเปรียบเทียบจากค่า RT60 ที่ต้องการ

  หมายเหตุ ความสูงลดเนื่องจากปรับระยะฝ้า   0.5 ม.
  กว้าง 11.0 ม.   พื้นผิวทั้งหมด 689.2 m2
  ยาว 21.8 ม.   พื้นผิวพื้น 240.1 m2
  สูง(ลดความสูงลง) 4.8 ม.   พื้นผิวผนัง 4 ด้าน 311.8 m2
  ปริมาตรห้อง 1140.4 ลบ.ม   พื้นผิวฝ้าเพดาน 240.1 m2
               
  RTที่เราต้องการ 1.00 1.05 0.95 0.85 0.80 0.75
  Alfa media 0.27 0.25 0.28 0.31 0.33 0.36

            จากการคำนวณโดยกำหนดค่า RT ทีเหมาะจะเห็นว่าค่า Alfa ที่เราต้องการจากวัสดุซับเสียงมีค่าที่ต่ำ (นั่นหมายความว่าเราจะหาวัสดุที่มีค่า Alfa ตามที่ต้องการเพื่อนำมาแก้ปัญหาได้ง่าย) แต่...ค่า Alfa ตามที่ปรากฏจะต้องทำการติดตั้งวัสดุทั่วทั้งพื้นผิวทั้งหมดของห้อง ซึ่งเราไม่ทำการแก้ไขแบบนั้น เพราะจะเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลามาก

     
       
       
       
         

   

   

   

       
   

  2. แนวทางแก้ปัญหา ปัญหาเสียงก้องภายในห้อง แนวคิดการแก้ไขโดยพยายามให้กระทบของเดิมให้น้อยที่สุด

            2.1 เปลี่ยนฝ้าเพดานของเดิมให้เป็นฝ้าซับเสียงกรณีที่เปลี่ยนเฉพาะฝ้าเพดานแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จำเป็นจะต้องเพิ่มพื้นที่ในการซับเสียง เช่นผนังด้านข้างหรือพื้นของห้อง โดยคำนวณดังนี้

  ขนาดห้อง            
  กว้าง 11.0 ม.   พื้นผิวทั้งหมด 711.2 m2
  ยาว 21.8 ม.   พื้นผิวพื้น 240.1 m2
  สูง (ลดความสูงลง) 5.3 ม.   พื้นผิวผนัง 4 ด้าน 344.7 m2
  ปริมาตรห้อง 1260.4 ลบ.ม.   พื้นผิวฝ้าเพดาน 240.1 m2
               
  f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
  RT ที่เราต้องการ 1.00 1.05 0.95 0.85 0.80 0.75
  Alfa media 0.29 0.27 0.30 0.34 0.36 0.38
               
  Area Absorption 202.92 193.26 213.60 238.73 253.65 270.56

             ผลจากการคำนวณจะเห็นว่าที่ย่านความถี่ที่ 2000 และ 4000 Hz จำเป็นจะต้องใช้พื้นที่มากกว่าพื้นที่ผิวฝ้าที่มีในปัจจุบัน...แสดงว่าไม่สามารถแก้ปัญหาจากการติดวัสดุซับเสียงที่ฝ้าเพดานอย่างเดียวได้ จากผลวิเคราะห์การแก้ปัญหาด้วยการหาพื้นที่ซับเสียงจากค่า RT ที่เหมาะสมแสดงให้เห็นว่าจำเป็นจะต้องเพิ่มพื้นที่ซับเสียง

  พื้นที่ห้องสัมมนา          
  กว้าง 11.0 ม. พื้นผิวทั้งหมด 689.2 m2
  ยาว 21.8 ม. พื้นผิวพื้น 240.1 m2
  สูง (ลดความสูงลง) 4.8 ม. พื้นผิวผนังด้านหน้า 52.3 m2
  ปริมาตรห้อง 1140.4 ลบ.ม. พื้นผิวผนังด้านข้างซ้าย 103.7 m2
        พื้นผิวผนังด้านข้างขวา 103.7 m2
        พื้นผิวผนังด้านหลัง 52.3 m2
        พื้นผิวฝ้าเพดาน 240.1 m2

            จากข้อมูลพื้นที่ห้องสัมมนา จำเป็นจะต้องใช้พื้นที่ฝ้าเพดานและพื้นที่ส่วนอื่นของห้องเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการติดตั้งวัสดุซับเสียงจึงจะแก้ปัญหาได้ แนวทางที่เป็นไปได้ เช่น ทำผนังซับเสียงที่ผนังด้านหลังหรือด้านข้างของห้องซึ่งก็จะทำให้ได้พื้นที่ตามที่ต้องการ แต่การทำผนังด้านข้างเพียงด้านเดียวแม้จะทำให้ค่า RT โดยเฉลี่ยได้ตามที่ต้องการ แต่ค่า RT บางจุดของห้องอาจไม่เหมาะสม ดังนั้นแนวทางที่เหมาะสมจึงควรติดตั้งผนังซับเสียงที่ผนังด้านข้างทั้งสองด้าน ปล. แนวทางการแก้ไขจะสัมพันธ์กับปริมาณพื้นที่และการเลือกใช้วัสดุค่า Alfa ที่เหมาะสมสำหรับวัสดุที่จะใช้ซึ่งจะนำเสนอในโอกาสต่อไป
            จากผลการคำนวนถ้าเราแก้ปัญหาโดยการเพิ่มพื้นที่ซับเสียงที่ฝ้าเพดานและพื้นที่ผนังด้านข้างทั้งสองข้าง จะทำให้ห้องนี้มีค่า RT ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน


  f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
  RT ที่เหมาะสม 1.00 1.05 0.95 0.85 0.80 0.75

     
       
       
       
         

   

   

   

       
    3. วิเคราะห์ปัญหาเสียงรบกวนอาคารข้างเคียง
  • เสียงไปรบกวนอาคารข้างเคียงในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งมีระยะห่างออกไปประมาณ 50 ม. (จากการประมาณการโดยใช้ระยะที่วิกฤตที่สุดเป็นเกณฑ์)
  • เสียงภายในห้องจะลอดออกมายังทางเดินรอบนอกของอาคารเมื่ออยู่ในชั้นเดียวกัน เสียงภายในห้องลอดออกไปยังชั้นล่างของอาคาร
  • เพราะกำลังเสียงที่ผ่านจากผนังอาคารออกมาแล้ว ยังมีกำลังที่มากพอเมื่อเดินทางไปยังจุดรับเสียง เช่น ขณะนั้นมีกำลังเสียงมากหรือ ค่า NC ในเวลานั้นต่ำ
  • เพราะลอดผ่านพื้นและโครงสร้างของอาคาร(ที่เป็นโครงสร้างต่อเนื่อง) ไปยังจุดรับเสียงของชั้นอื่นๆ ในอาคาร

  จากวัสดุรูปทรงและรูปแบบการก่อสร้างคาดว่าเสียงที่เล็ดลอดไปยังอาคารข้างเคียงน่าจะมีสองส่วนดังต่อไปนี้

  1. ผนังอาคารที่เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน
  2. หลังคาของอาคารที่เป็น Metal sheet และมีฝ้าเพดานภายในแบบธรรมดาที่ไม่ซับเสียง

  กำหนดสมมติฐานในการคำนวณดังต่อไปนี้
  ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดสูงสุด = 100 dB
  ระยะทางใกล้สุดของอาคารข้างคียง = 50 ม.
  ผนังอาคารด้านข้างคิดเป็นผนังทึบไม่มีช่องเปิด
  มาตรฐานค่าของอาคารประเภทที่พักอาศัยอยู่ที่ NC=25-30 หรือ เทียบเท่ากับ 34-42 dB

   

  Recommentded Noise Criterion - NC
  The noise in different types of rooms should not exceed the Noise Criterion limits listed below:


  อ้างอิง http://www.engineeringtoolbox.com/nc-noise-criterion-d_725.html
  และ; เอกสารประกอบการเรียน Master y Postgrado en Acustica; Acustica de Salas(22743); Ivana Rossell; Parametros de Salas: Requisitos Acusticos; Ramon Llull LaSalle

   ทฤษฏีการคำนวนการลดระดับเสียง
  1. แหล่งกำเนิดเสียงแบบ Esfericas = 6dB
  2. แหล่งกำเนิดเสียง Cilindricas = 3dB
  3. แหล่งกำเนิดเสียงแบบ Cilindrica en campo libre = 0, 3, 6dB

  4. กรณีที่ 1 เสียงผ่านจากผนังไปยังอาคารข้างเคียง

  จากผลของการคำนวนแสดงว่าเสียงจะไปถึงอาคารข้างเคียงที่ระดับ 50.7 dB ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นประมาณ 47.7 - 42 = 5.7dB พิจารณาผนังทึบไม่มีช่องเปิด ซึ่งถ้าคำนวนละเอียดเสียงน่าจะเกินจากค่าที่ได้ตอนนี้

   กรณีที่ 2 เสียงผ่านจากหลังคาไปยังอาคารข้างเคียง

            จากผลของการคำนวนแสดงว่าเสียงจะไปถึงอาคารข้างเคียงที่ระดับ 50.7 dB ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นประมาณ 57.0 - 42 = 15dB พิจารณาผนังทึบไม่มีช่องเปิด ซึ่งถ้าคำนวนละเอียดเสียงน่าจะเกินจากค่าที่ได้ตอนนี้

  จากผลการคำนวน
  - ผนัง 47.7 - 42 = 5.7dB
  - หลังคา 57.0 - 42 = 15 dB


            การต้านทานของผนังและเพดาน ซึ่งตัวเลขที่ปรากฏในการคำนวนคือค่าสูงสุดที่น่าจะเกิดขึ้นได้ จะเห็นว่าเสียงที่ลอดผ่านจากหลังคาไปยังอาคารข้างเคียงมีปริมาณมากกว่าเสียงที่ลอดผ่านจากผนัง ดังนั้นตำแหน่งที่สมควรที่จะต้องแก้ปัญหาคือบริเวณหลังคา โดยจะต้องทำการติดตั้งฉนวนป้องกันเสียงที่มีค่า NRC ไม่ต่ำกว่า 15dB

            แต่...ถึงแม้จะแก้ปัญหาที่เสียงผ่านจากหลังคาแล้วก็ยังเป็นไปได้ที่อาคารข้างเคียงยังคงจะได้ยินเสียงรบกวนบ้างเนื่องจากเสียงที่ผ่านผนังไปจนถึงจุดรับเสียงก็ยังเกินอยู่ 5.7 dB กรณีที่ไม่ต้องการแก้ปัญหาที่ผนังด้วยจำเป็นจะต้องลดระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดลงมาให้อยู่ในระดับไม่เกิน 90dB (ระดับเสียงจะเหลือ 37.7 dB ต่ำกว่า NC มาตรฐาน) แต่แนะนำให้แก้ปัญหาที่ผนังด้วย เพราะในอนาคตอาจมีจุดรับเสียงที่อยู่ใกล้กว่า 50 ม. อีกทั้งค่าการต้านทานเสียงผ่านของผนังด้านข้าง (R) ถูกพิจารณาเป็นแบบผนังทึบทั้งแผง ซึ่งในความเป็นจริงผนังดังกล่าวจะมีช่อเปิดด้วย นั่นมายความว่าเสียงอาจจะสามารถลอดผ่านช่องเปิดออกไปได้มากกว่าผนังทึบ
     
       
       
       
         

   

   

   

       
    4.แนวทางการแก้ไขปัญหาเสียงรบกวนอาคารข้างเคียง เสริมผนังกันเสียงที่ฝ้าและผนังด้านข้างหนึ่งด้าน


     
       
       
       
         

   

   

   

       
    5.สรุปผลจากทั้งสองกรณี
             การแก้ปัญหาที่ฝ้าเพดานมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะจะช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ระดับหนึ่งของทั้งสองกรณี และเสียงจากภายนอกเช่นเสียงฝนแต่การจะแก้ปัญหาเสียงที่ไปรบกวนอาคารข้างเคียงจำเป็นจะต้องแก้ปัญหาที่ผนังด้านข้างด้วย ซึ่งถ้าแก้ปัญหาที่ผนังด้านนี้ด้วยก็จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องเสียงก้องภายในไปได้ในคราวเดียวดังนั้นพื้นที่ที่จำเป็นจะต้องแก้ไขเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายคือ เพดาน และผนังด้านข้างหนึ่งด้านเป็นอย่างน้อยแต่เผื่อให้ค่า RT ของห้องมีความสม่ำเสมอในทุกพื้นที่ ควรจะแก้ปัญหาที่ฝ้าเพดาน และผนังด้านข้างทั้งสองข้าง


  ผนังสีส้มคือผนังป้องกันเสียงผ่านไปยังอาคารข้างเคียง

  ผนังสีเหลืองคือผนังที่ควบคุมคุณภาพเสียงภายในห้อง


     
       
       
       
         

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tel.: 02-910-7055 , 080-598-2656
  Our Clients

  PTT Amnuay Silpa Aonang Villa Resort Airports Of Thailand Public Company Limited PTT Asahi The Bangchak Petroleum DTAC King Power - Pullman Hotels And Resorts Music Auditorium College of Music Hall Thailand Philharmonic Orchestra Royal Paragon Hall Music Campus for General Public Mahidol University The Church of Christ in Thailand PTT Phenol PTT RM PTT Utility Settrade Suan Sunandha Rajabhat University Metropolitan Waterworks Authorty College of Music Mahidol University Faculty of Architecture Faculty of Commerce And Accountancy Thammasat University Bangkok Liberty Christ Ministry of Foreign Affairs Kingdom of Thailand


  Copyright @ 2012 :: Maple Integration Co.,Ltd
  .   Admin   CheckEmail